Menu
Zoek artikel
 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Doeco N.V.,
Essensteenweg 41, 2930 Brasschaat.


1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en gesloten of af te sluiten overeenkomsten tussen Doeco N.V. hierna te noemen Doeco en iedere (rechts-)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) hierna te noemen de afnemer. Er kan enkel op schriftelijke wijze van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden primeren altijd en vinden aldus altijd en exclusief toepassing.

1.2 De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
1.3 Bedingen, afkomstig van de afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Doeco zijn aanvaard.

2. Offertes / Prijsopgaven.

2.1 De door Doeco gemaakte aanbiedingen/prijsopgaven zijn vrijblijvend, vormvrij herroepbaar en slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Doeco is slechts gebonden aan offertes indien de afnemer aanvaarding binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd.

2.2 Prijzen kunnen na opgave en/of het afsluiten van de overeenkomst verhoogd worden op grond van externe factoren zoals verhoging van belastingen, grondstoffen, etc, etc.

2.3 Alle door Doeco vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Levertijd.

De leverings- en uitvoeringsdata worden door Doeco enkel ter inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij uitdrukkelijk d.i. schriftelijk anders overeengekomen. Geen enkele vertraging in hoofde van Doeco kan aanleiding geven, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding.
De afnemer dient de levering en uitvoering van de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip mogelijk te maken. Indien de koper daaraan niet voldoet is Doeco niet langer gehouden aan enige overeengekomen leveringstermijn, onverminderd haar verplichting de levering en/of de uitvoering van het bestelde alsnog naar beste vermogen uit te voeren.
Gebeurlijke kosten voortspruitende uit de onmogelijkheid tot leveren kunnen de klant bijkomend aangerekend worden. Bij aflevering van het bestelde zal de koper het geleverde nauwkeurig onderzoeken op kwantiteit en op kwaliteit. Voor zichtbare gebreken dient door de klant onmiddellijk en schriftelijk te worden geprotesteerd. Voor verborgen gebreken dient de klant schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren binnen de acht werkdagen nadat het gebrek aan het licht kwam.
Iedere klacht die toekomt buiten deze termijn is laattijdig en niet gegrond. Gegrond bevonden klachten verplichten Doeco enkel en maximaal tot het vervangen van de niet - conforme goederen of tot het uitvoeren van herstellingswerken, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding dan ook. Doeco zal geen enkele waarborg behoeven te verlenen ingeval de klant zelf wijzigingen aan en/of herstellingen aan het geleverde heeft verricht en/of heeft laten verrichten door derden, zonder
instemming van Doeco.

4. Transport / Aflevering.
4.1 Leveringen zijn franko huis tenzij anders vermeld. Doeco heeft echter de bevoegdheid om eventuele extra vervoers- of verzendkosten in rekening te brengen.

4.2 Het risico van de door Doeco geleverde goederen is voor de afnemer.

4.3 De manier van transport, verzending en verpakking wordt door Doeco verzorgd en bepaald, tenzij de afnemer nadere aanwijzingen in deze verstrekt. Eventuele extra kosten zullen voor de afnemer zijn.

5. Modellen / Voorbeelden.

Door Doeco getoonde of verstrekte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. Uiteindelijk geleverde zaken kunnen hiervan afwijken.

6. Eigendomsvoorbehoud.

Doeco behoudt de uitsluitende eigendom van de door haar geleverde goederen en wel tot op het ogenblik van de integrale betaling van de facturatie. De afnemer heeft derhalve en tot dan niet het recht de nog niet integraal betaalde goederen te vervreemden en/of met zakelijke zekerheden te bezwaren. Ingeval van kennelijk onvermogen of faillissement zullen niet - betaalde goederen door Doeco mogen worden teruggenomen waar deze zich ook bevinden.

7. Overmacht.

7.1 In geval van overmacht is Doeco ontlast van haar verplichtingen. Voor de levering en/of uitvoering van haar verbintenissen zal Doeco de afnemer verwittigen, de afnemer dient vervolgens de levering en/of de uitvoering mogelijk te maken, op straffe van een schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die het nakomen van de overeenkomst verhinderen en niet aan Doeco kunnen worden toegerekend. Hieronder zullen mede zijn begrepen: staking en/of ziekte van de werknemers van Doeco, wanprestaties en/of overmacht aan de kant van de toeleveranciers van Doeco, vervoerders of andere derden die
bij de overeenkomst betrokken zijn, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of oorlogsdreiging, belemmerende maatregelen van een overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van Doeco. In geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verhoogd met de duur van de overmacht vermeerderd met een periode waarbinnen Doeco redelijkerwijze tot levering kan overgaan.

8. Reclame en aansprakelijkheid.

De afnemer heeft alleen het recht om schade of afwijkingen te reclameren wanneer hij dit binnen 8 dagen na aflevering doet, en bij niet zichtbare gebreken of beschadigingen binnen 8 dagen nadat hij de afwijking of beschadiging heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken. Het recht van reclame vervalt voor de goederen die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of ingebouwd.

9. Betaling.

9.1 Betaling dient te geschieden op een door Doeco gegeven bank- of girorekeningnummer, binnen 30 dagen na dagtekening factuur, tenzij er onder rembours geleverd wordt, danwel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Ingeval van niet integrale betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 15% met een minimum van € 125,-. Bovendien wordt factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot de datum van integrale betaling. Enige vorm van wanbetaling in hoofde van de afnemer brengt van rechtswege d.i. automatisch met zich mee dat alle andere schulden onmiddellijk opeisbaar worden, daarenboven heeft Doeco in voorkomend geval het recht de lopende overeenkomsten eenzijdig op te zeggen middels een aangetekend schrijven en om, gebeurlijk, een gepaste schadevergoeding van de klant te vorderen.

9.3 In geval van verzuim van de afnemer met betrekking tot het nakomen van zijn verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening, alsmede aantoonbare hogere kosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, voor rekening van de afnemer.

9.4 De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Geschillen.

Op alle met Doeco gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen of de Vrederechter van Brasschaat bevoegd.

11. Wijziging van de voorwaarden.

Doeco is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen.

 

Download deze leveringsvoorwaarden

Dealer worden?

Professionals in de keukenbranche zijn Doeco dealer. Meld u hier aan en word Doeco dealer.

Dealer worden